BAHASA MELAYU


Terma Dan Syarat Polisi Penggunaan THEVOCKET.com

Terma Penggunaan serta Privasi laman ini membincangkan berkenaan maklumat peribadi (Personally Identifiying Information: PII) yang kami kumpul/ambil daripada anda ketika anda menggunakan laman kami www.thevocket.com (“Laman”) atau software, permainan serta servis lain yang kami sediakan di dalam Laman ini. Dengan melawat laman ini atau memberikan (PII) anda kami, anda telah bersetuju dengan terma dan polisi penggunaan di laman ini. Laman kami akan membuat kemas kini dan berubah setiap masa, dan polisi ini juga mungkin berubah selari dengan perubahan yang berlaku.

Janji Privasi The Vocket

Kami sangat komited dalam menjaga privasi anda pada setiap masa. Kami komited dalam perkara ini: (1) Kami tidak akan memberikan butiran peribadi pengguna kami selain diberi kebenaran untuk berbuat demikian dan (2) jika kami tidak mendapat kebenaran daripada anda untuk memberikan butiran peribadi anda, kami Cuma akan memberikan statistik kepada pengiklan kami berkenaan bilangan pengguna yang melawati laman web kami serta corak trafik.

Informasi Peribadi

THE VOCKET tidak mewajibkan anda untuk memberikan sebarang maklumat peribadi (PII) ketika anda mahu mengakses laman www.thevocket.com. Bagaimanapun, jika anda berkenan untuk mengisi sebarang survey, kami akan meminta maklumat peribadi anda seperti nama, alamat, nombor telefon dan juga alamat e-mel. THE VOCKET akan sentiasa mengawasi jumlah pengunjung yang membaca laman kami, berita mana yang mereka lawati dan berapa lama anda berada di laman kami. Sebagai tambahan, THE VOCKET mengumpul maklumat daripada pengunjung yang menekan pada iklan kami supaya kami dapat mengukur minat pengunjung terhadap iklan berkenaan dan mengumumkannya kepada pengiklan kami berapa pengunjung yang sudah menekan pada iklan atau konten berbayar berkenaan

Kami mengumpul maklumat pengguna ini untuk dua perkara utama: (1) untuk kami terus membuat penambahbaikan terhadap konten yang kami tawarkan; dan (2) untuk menjual ‘sponsorship’ di laman kami kepada pengiklan yang sesuai. THE VOCKET mendedahkan informasi ini kepada pengiklan.

Pengunjung tidak wajibkan untuk berkongsi maklumat peribadi mereka. Namun, dengan tidak berkongsi maklumat tersebut, mereka tidak akan menerima apa-apa kemaskini atau perubahan dari laman web atau syarikat. Bagi mereka yang ingin memadam maklumat mereka, sila emel ke [email protected].

Cookies dan Penjejakan

(a) Cookies. Seperti mana-mana Laman Sesawang yang lain, kami juga menggunakan “Cookies”. Cookies adalah ‘alphanumeric identifiers’ yang kami pindahkan ke hard drive computer anda melalui konten laman kami supaya system kami dapat mengenal pasti pelayar web anda. Kami menggunakan cookies untuk mengingatkan kami informasi anda dan pautan aktiviti anda. Disebabkan anda anda boleh mengambil langkah untuk memadam atau menyekat cookies, jika anda mengaktifkannya, servis ini tidak akan berfungsi seperti apa yang kami telah reka. Walau bagaimanapun, jika anda mahu mengambil langkah ini, anda boleh berbuat demikian dengan mengikut langkah ini di pelayar web anda. Cookies kami tidak akan mengutip PII yang anda berikan kepada kami ketika proses pendaftaran, tetapi ianya akan mengutip informasi lain seperti:

  1. Nama Domain serta host dari mana anda mengakses Internet dan alamat Internet laman yang menghubungkan kepada alamat emel kami;
  2. Masa dan tarikh anda mengakses laman dan kandungan laman kami;
  3. Alamat IP komputer anda dan maklumat tentang platform, dan jenis pelayar web yang anda gunakan (serta versi yang anda gunakan);
  4. Demographic serta butiran bukan peribadi tentang anda; dan
  5. Informasi untuk mencegah penyalahgunaan atau penipuan.

(b) Google Analytics. Ini melibatkan ‘cookies’ di pihak-pertama untuk melaporkan interaksi pengunjung di laman web. ‘Cookies’ ini digunakan untuk menyimpan maklumat yang tidak dapat mengenalpasti pengunjung secara peribadi. Pelayar web tidak akan berkongsi ‘cookies’ pihak-pertama di seluruh domain.

Polisi Emel THE VOCKET

Apabila anda memberi alamat emel melalui borang langganan surat-berita, anda memberi kebenaran untuk kami menghantar emel berkaitan dengan langganan surat-berita atau membenarkan kami untuk menghantar maklumat berkenaan laman web ini, yang mana kami percaya adalah dalam kepentingan anda. Permintaan tersebut adalah secara sukarela sahaja, supaya anda tidak sengaja bersetuju untuk menerima emel yang tidak dikehendaki.

Jika anda mengambil bahagian dalam mana-mana kaji selidik melalui dalam talian, anda boleh menerima emel pengesahan untuk mengesahkan interaksi anda dengan laman web kami. Apabila anda memberi alamat emel tersebut kepada kami di bawah keadaan ini, anda akan lihat satu kotak, apabila dipilih oleh anda, ia akan membolehkan THE VOCKET untuk menghubungi anda melalui emel, berkaitan dengan kaji selidik tersebut. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan kaji selidik di laman web kami, anda boleh emel kepada kami di [email protected].

Sekiranya kami ada meminta maklumat tambahan, seperti data kewangan atau umur (contohnya, melalui kaji selidik di atas talian), maklumbalas anda adalah sentiasa secara sukarela.

Pertandingan atau Hadiah

Satu-satunya pengecualian kepada peraturan ini ialah apabila kami mengadakan pertandingan atau pemberian hadiah, terdapat kemungkinan kami akan berkongsi alamat emel anda dengan syarikat atau penaja yang telah memberikan hadiah-hadiah.

Pendedahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

Pautan ke laman web lain: Laman kami mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak terkawal, walaupun sebahagian daripada mereka mungkin memaparkan logo THE VOCKET. THE VOCKET tidak boleh bertanggungjawab terhadap dasar privasi syarikat lain. Kami mengesyorkan agar anda menyemak dasar privasi mana-mana laman web yang anda lawati di internet.

Bergantung kepada keadaan, THE VOCKET menaja hadiah khas dan pertandingan yang dihoskan oleh laman web rakan kongsi, yang mungkin memerlukan pelayan web anda menerima ‘cookies’.

Pendedahan yang dikehendaki: THE VOCKET bekerjasama dengan semua pertanyaan daripada penguatkuasa undang-undang dan berhak untuk mendedahkan maklumat pengenalpastian atau agregat secara peribadi berkaitan dengan sepina atau permintaan yang diperuntukkan oleh mahkamah untuk maklumat tersebut.

Keselamatan

THE VOCKET telah melabur, dan akan terus melabur, dalam keselamatan kualiti terbaik untuk menjaga akses kepada maklumat, kualiti data, dan keselamatan fizikal pelayan di mana maklumat disimpan. Laman kami mempunyai langkah-langkah keselamatan untuk melindungi terhadap kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan maklumat di bawah kawalan kami. Walaubagaimanapun, usaha ini tidak dapat menjamin bahawa penggodam tidak akan mendapat akses kepada komunikasi antara anda dan laman web ini.

Polisi Gambar Adil-Adil

Internet adalah lautan dan rangkaian media sosial, adalah taman permainan kami. Di sinilah kita mengenalpasti dan memilih petikan, foto, video, meme, blog, dan sebagainya. Ia adalah DNA kepada mengawasi dan mencipta kandungan cerita di THE VOCKET. Sekiranya anda melihat sesuatu yang anda miliki di THE VOCKET tetapi lebih suka untuk kami keluarkan dari laman web, tulis kepada kami di [email protected] dengan pautan ke cerita tersebut. Sekiranya sesuatu telah dikreditkan dengan salah atau disalah digunakan, tulis kepada kami juga dan bawa kami ke jalan yang betul.

Hak THE VOCKET untuk mengubah dasar privasi dan tiada halangan untuk pemindahan aset

THE VOCKET boleh mengubah dasar ini pada bila-bila masa. Anda harus mengkaji semula dasar privasi kami secara berkala untuk memastikan bahawa anda sudah mengetahui dasar semasa kami. Penggunaan laman web oleh anda berikutan sebarang pengubahsuaian kepada dasar privasi akan secara konsisten dianggap menerima syarat dasar privasi ini dan sebarang perubahan kepada dasar tersebut. Tiada apa-apa dalam dasar privasi ini bertujuan untuk menghalang hak atau keupayaan THE VOCKET untuk memindahkan, menjual atau melupuskan mana-mana asetnya.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Semua maklumat yang diterima adalah untuk kegunaan THE VOCKET. Jika anda ingin mendapatkan akses kepada maklumat peribadi yang kami pegang berkenan anda, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, mengurus atau menyimpan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi jabatan yang mengumpul maklumat peribadi anda dalam contoh pertama, atau tulis kepada:

Perhatian kepada: Pegawai Perlindungan Data Peribadi
Alamat surat-menyurat: D-13-3 Sunway Nexis Soho, 1, Jalan PJU 5/1, 47800 Petaling Jaya Selangor, Malaysia
No. Telefon: +60 3 6150 8647
Alamat Emel: [email protected]
Web: www.thevocket.com

 


ENGLISH


THEVOCKET.com Privacy & Terms of Use Policy

This Privacy and Terms of Use page discusses the personally identifying information (“PII”) that we collect about you when you use our website www.thevocket.com (the “Site”) and the software, games and other services we provide on or through the Site (together with the Site, the “Service”)

By visiting the site or providing your PII, you are accepting the practices described in this privacy and terms of use policy. Our site will update and develop over time, and this policy may change to reflect that.

THE VOCKET privacy’s promise

We are absolutely committed to protecting your privacy. We are also committed to the following: (1) We will not pass on any individual user details unless we have your prior consent; and (2) if we don’t have your consent to pass on individual user details, we will only give advertisers aggregate statistics about the number of users and their traffic patterns.

Personal information

THE VOCKET does not require you to provide any personal information or PII in order to access the site www.thevocket.com. However, if you choose to fill out any reader surveys, you will be asked to supply some information about yourself, including your name, address, phone number and email address. THE VOCKET keeps track of the number of visitors to the site, the pages they visit and how long they stay. In addition, THE VOCKET collects information from visitors who click on advertisements so that we are able to measure interest in the various areas of our site and inform advertisers as to how many visitors have seen or clicked on their promoted or advertorial content.

We collect these kinds of aggregate user information for two main reasons: (1) to help us continually improve the content we offer; and (2) to sell sponsorships on the site to appropriate advertisers. THE VOCKET discloses this information to advertisers.

Visitors are not obligated to supply their personal information. However, if they decided to not share their personal information with THE VOCKET, they will not be informed for any progress or updates from the website or the company. For those who wants to delete their data, please email to [email protected].

Cookies and Tracking

(a) Cookies. Like many Web sites, we use “cookies”. Cookies are alphanumeric identifiers that we transfer to your computer’s hard drive through your Web browser to enable our systems to recognise your browser. We use persistent, identifying cookies to remember your information and to link your activities to you. While you can take steps to warn of, block or disable cookies, if you do, the Service may not function and appear as we have designed it. Nonetheless, if you want to take these steps, you can do so by following the instructions associated with your browser. Our cookies do not collect PII that you provide to us during the registration process, but they do collect other information such as:

  1. The domain name and host from which you access the Internet and the Internet address of the site from which you direct-linked to ours;
  2. The date and time you access the Site and pages you visit;
  3. Your computer’s IP address and information about its operating system, platform and the Web browser type and version you use;
  4. Demographic and other non-personally identifiable profile information about you; and
  5. Information to combat fraud or misuse.

(b) Google Analytics. This mainly uses first-party cookies to report on user interactions on your website. These cookies are used to store non-personally identifiable information. Browsers do not share first-party cookies across domains.

THE VOCKET email policy

When you provide us your email address via our newsletter subscription forms, you are allowing us to email you regarding your newsletter subscription or to allow us to send you information regarding our site via email that we believe will be of interest to you. Such requests will be opt-in only, so that you do not inadvertently agree to receive mailings you do not want.

If you participate in an online survey, you may receive a one-time mailing to confirm your interaction with our site. Such mailings are one-time only. When you give us your email address under these circumstances, you will also see a box that, when checked by you, will enable THE VOCKET to contact you via email relating to the survey. If you have any questions regarding the surveys on our site, please email us at [email protected].

If we ever request that you volunteer additional information, such as financial data or age (in an online survey, for example) your response will always be voluntary.

Competitions or Giveaways

The only exception to this rule is when holding a competition or giveaway, we may sometimes share your email address with the company or sponsor who have provided the prizes.

Third-party disclosure of personal information

Links to other sites: Our site contains links to other sites that are not under our control, even though some of them may feature THE VOCKET logo. THE VOCKET cannot be held responsible for the privacy policies of other companies. We recommend that you review the privacy policy of any site you visit on the Internet.

On occasion, THE VOCKET sponsors special giveaways and contests that are hosted by partner websites, which may require that your browser accept cookies.

Required disclosures: THE VOCKET cooperates with all law-enforcement inquiries and reserves the right to disclose personally identifying or aggregate information in connection with a subpoena or other court-sanctioned demand for such information.

Security

THE VOCKET has invested, and will continue to invest, in the best-quality security available to guard access to information, data quality, and physical security of servers where information is stored. Our site has security measures in place to protect against the loss, misuse and alteration of the information under our control. Despite these efforts, we can’t guarantee that a hacker will not obtain access to communications between you and the site.

The Fair-Fair Photo Policy

The Internet is our ocean and social media networks, our playground. It’s where we spot and select the most shareable quotes, photos, excerpts, videos, memes, blog posts, etc. It’s the DNA of curating and creating stories at THE VOCKET. If you see something you own on THE VOCKET but would rather have us remove it, write to us at [email protected] with the link to the story. If something has been credited wrongly or used unfavourably, write to us too and lead us to the right path.

THE VOCKET’s right to change privacy policy and no impediment on transfer of assets

THE VOCKET may change this policy at any time. You should periodically revisit our privacy policy to be sure that you are familiar with our current policy. Your use of the site following any modifications to the privacy policy will be conclusively deemed acceptance of the terms of this privacy policy and any changes to the policy. Nothing in this privacy policy is meant to impede THE VOCKET’s right or ability to transfer, sell or otherwise dispose of any of its assets.

Personal Data Protection Act 2010

All information received is for the use THE VOCKET. If you would like to seek access to personal information we hold about you, or if you have any questions or complaints about how we collect, use, disclose, manage or store your personal information, you can contact the department that collected your personal information in the first instance, or write to:

Attention to: Personal Data Protection Officer
Mailing address: Tingkat 3, Sri Pentas, No. 3 Persiaran Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.​
E-mail address: [email protected]
Web: www.thevocket.com